Top

วีซ่าอังกฤษ (UK Visa)

วีซ่าอังกฤษ (UK Visa)

วีซ่าอังกฤษ ใช้สำหรับเข้าประเทศในสหราชอาณาจักรอังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ และสก๊อตแลนด์

ทัวร์ใจดี รับยื่นวีซ่าอังกฤษ เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอังกฤษมีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (แนบเล่มเก่าด้วย)

2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

4. เอกสารรับรองการทำงาน

- กรณีเจ้าของธุรกิจแนบหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

- กรณีพนักงาน ใช้จดหมายรับรองการเป็นพนักงานภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน วันอนุมัติให้ลางาน

- กรณีนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรอง จากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

5. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์อัพเดทและถ่ายย้อนหลัง 6 เดือน +เล่มจริง หรือ ขอ Bank Statement ตัวจริงจากธนาคาร

6. แผนการเดินทาง (Itinerary)

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

8. หลักฐานที่พักในอังกฤษ เช่นใบจองโรงแรม

9. กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ญาติต้องออกจดหมายเชิญ หรือไปขอจดหมายเชิญที่เขต พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน หากรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วยกรุณาแนบ Bank Statementมาด้วย

 

สถานที่ยื่นวีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร (VFS-UK)

อาคารเดอะ เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee