Top

ยื่นวีซ่า

ทัวร์ใจดี ยินดีบริการให้คำปรึกษา การขอวีซ่า ฟรี!!!!!!

วีซ่า (Visa) คือเอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ วีซ่าของแต่ละท่านอาจจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่าที่แตกต่างกัน แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็น Multiple หรือ Double หรือ Single เป็นต้น

ทีมงานเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และเป็นมืออาชีพที่พร้อมจะช่วยดูแลให้การเดินทางของท่านสะดวก ราบรื่น ถูกใจ ประทับใจ ราคาเป็นกันเอง

ยื่นวีซ่ามีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้

โทรเข้ามาสอบถาม

 

 

 

 

 

เตรียมเอกสาร

นัดยื่นวีซ่า

 

รอรับเล่ม


เงื่อนไขในการทำวีซ่า

  1. การดำเนินการขอวีซ่า บริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลเอกสาร ทำฟอร์มเอกสาร ทำเอกสารเพิ่มให้สมบูรณ์และดำเนินการยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า แต่ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศนั้นๆ
  2. กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่าแล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นวีซ่าจีน (กรุณาสอบถามเงื่อนไข)

ประเทศที่รับยื่นขอวีซ่า

รายการในหมวดหมู่ยื่นวีซ่า มีรายการดังนี้
Page  12