Top

วีซ่าจีน (Chinese Visa)

วีซ่าจีน (Chinese Visa)

บริการรับยื่นวีซ่าจีน

วีซ่าจีน ทำวีซ่าจีน ยื่นวีซ่าจีน วีซ่าจีนราคาถูก วีซ่าไปจีน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ

-Single Visa เข้าออกได้ 1 ครั้ง

-Double Visa เข้าออกได้ 2 ครั้ง

(XX) Multiple Visa เข้าออกได้ตลอดตามระยะเวลาที่สถานฑูตกำหนดให้

ระยะเวลาที่ใช้ในการรออนุมัติผลวีซ่า 4 วันทำการ

กรณียื่นเร่งด่วน 2 วันทำการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจีน

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสมัครขอวีซ่า

4.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

5.หลักฐานที่พัก เช่นใบจองโรงแรม

สถานที่ยื่นวีซ่าจีน

ศูนย์ยื่นวีซ่า อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee