Top

วีซ่านอร์เวย์ (Norway Visa)

วีซ่านอร์เวย์ (Norway Visa)

บริการรับยื่นวีซ่าประเทศนอร์เวย์

วีซ่านอร์เวย์ (Norway Visa) ทัวร์ใจดีรับยื่นวีซ่า วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าไปนอร์เวย์ ยื่นนอร์เวย์ ไปนอร์เวย์ ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน 90 วันก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการรออนุมัติผลวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าวีซ่านอร์เวย์

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (แนบเล่มเก่าด้วย)

2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

4.เอกสารรับรองการทำงาน

-กรณีเจ้าของธุรกิจแนบหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

-กรณีพนักงาน ใช้จดหมายรับรองการเป็นพนักงานภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน วันอนุมัติให้ลางาน

-กรณีนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรอง จากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

5. Bank Statement ตัวจริงจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ออกก่อนยื่นไม่เกิน 7 วัน

6.แผนการเดินทาง (Itinerary)

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

8.หลักฐานที่พัก เช่นใบจองโรงแรม

  1. ประกันภัยการเดินทาง

10.กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ญาติต้องออกจดหมายเชิญ หรือไปขอจดหมายเชิญที่เขต พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน หากรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วยกรุณาแนบ Bank Statementมาด้วย 

สถานที่ยื่นวีซ่าวีซ่านอร์เวย์

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ  วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee