Top

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland Visa)

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland Visa)

 

บริการรับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland Visa) ทำวีซ่าสวิส ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าไปสวิตเซอร์แลนด์ ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน 90 วันก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการรออนุมัติผลวีซ่าประมาณ 6-10 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (แนบเล่มเก่าด้วย)

2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

4.เอกสารรับรองการทำงาน

-กรณีเจ้าของธุรกิจแนบหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

-กรณีพนักงาน ใช้จดหมายรับรองการเป็นพนักงานภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน วันอนุมัติให้ลางาน

-กรณีนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรอง จากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

5. Bank Statement ตัวจริงจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ออกก่อนยื่นไม่เกิน 7 วัน

6.แผนการเดินทาง (Itinerary)

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

8.หลักฐานที่พัก เช่นใบจองโรงแรม

  1. ประกันภัยการเดินทาง

10.กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ญาติต้องออกจดหมายเชิญ หรือไปขอจดหมายเชิญที่เขต พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน หากรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วยกรุณาแนบ Bank Statementมาด้วย

สถานที่ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ศูนย์ยื่นวีซ่าTLScontact ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee