Top

วีซ่าสเปน (Spain Visa)

วีซ่าสเปน (Spain Visa)

บริการรับยื่นวีซ่าวีซ่าสเปน

ทัวร์ใจดี รับยื่นวีซ่าสเปน ทำวีซ่าสเปน ทำวีซ่ายุโรป วีซ่าเชงเก้น วีซ่าสเปน ระยะเวลาที่ใช้ในการรออนุมัติผลวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการเป็นอย่างน้อย

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าสเปน

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (แนบเล่มเก่าด้วย)

2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

  1.  เอกสารรับรองการทำงาน

-กรณีเจ้าของธุรกิจแนบหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

-กรณีพนักงาน ใช้จดหมายรับรองการเป็นพนักงานภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน วันอนุมัติให้ลางาน

-กรณีนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรอง จากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  1. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์อัพเดทและถ่ายย้อนหลัง 6 เดือน +เล่มจริง หรือ ขอ Bank Statement ตัวจริงจากธนาคาร

6.แผนการเดินทาง (Itinerary)

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

8.หลักฐานที่พักในอังกฤษ เช่นใบจองโรงแรม

9.กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ญาติต้องออกจดหมายเชิญ หรือไปขอจดหมายเชิญที่เขต พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน หากรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วยกรุณาแนบ Bank Statementมาด้วย

  1. ประกันภัยการเดินทาง

สถานที่ยื่นวีซ่าสเปน

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน - ประเทศไทย

BLS International (Thailand) Ltd.

Interchange 21 ชั้น 22   สุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee