Top

วีซ่าเช็ก (Czech Visa)

วีซ่าเช็ก (Czech Visa)

บริการรับยื่นวีซ่าเช็ก (Czech)

ทัวร์ใจดี รับยื่นวีซ่าเช็ก ทำวีซ่าเช็ก วีซ่าไปเช็ก วีซ่ายุโรป วีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาที่ใช้ในการรออนุมัติผลวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการเป็นอย่างน้อย

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าเช็ก (Czech)

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (แนบเล่มเก่าด้วย)

2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

4.เอกสารรับรองการทำงาน

-กรณีเจ้าของธุรกิจแนบหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

-กรณีพนักงาน ใช้จดหมายรับรองการเป็นพนักงานภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน วันอนุมัติให้ลางาน

-กรณีนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรอง จากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  1. 5. Bank Statement ตัวจริงจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน +สมุดบัญชีเล่มจริงถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน

6.แผนการเดินทาง (Itinerary)

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

8.หลักฐานที่พัก เช่นใบจองโรงแรม

  1. ประกันภัยการเดินทาง

10.กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ญาติต้องออกจดหมายเชิญ หรือไปขอจดหมายเชิญที่เขต พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน หากรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วยกรุณาแนบ Bank Statementมาด้วย

สถานที่ยื่นวีซ่าวีซ่าเช็ก (Czech)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเช็ก (Czech) VFS GLOBAL

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee