Top

วีซ่าฟินแลนด์ (Finland Visa)

วีซ่าฟินแลนด์ (Finland Visa)

บริการรับยื่นวีซ่าวีซ่าฟินแลนด์

ทัวร์ใจดี รับทำวีซ่าฟินแลนด์ รับยื่นวีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าฟินแลนด์ ระยะเวลาที่ใช้ในการรออนุมัติผลวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (แนบเล่มเก่าด้วย)

2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

4.ประกันภัยการเดินทาง

5.เอกสารรับรองการทำงาน

-กรณีเจ้าของธุรกิจแนบหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

-กรณีพนักงาน ใช้จดหมายรับรองการเป็นพนักงานภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน วันอนุมัติให้ลางาน

-กรณีนักเรียนนักศึกษา ใช้หนังสือรับรอง จากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  1. 6. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์อัพเดทและถ่ายย้อนหลัง 6 เดือน +เล่มจริง หรือ ขอ Bank Statement ตัวจริงจากธนาคาร

7.แผนการเดินทาง (Itinerary)

8.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

9.หลักฐานที่พักในอังกฤษ เช่นใบจองโรงแรม

10.กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ญาติต้องออกจดหมายเชิญ หรือไปขอจดหมายเชิญที่เขต พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน หากรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วยกรุณาแนบ Bank Statementมาด้วย

สถานที่ยื่นวีซ่าฟินแลนด์

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ (VFS Global)

 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น8  สุขุมวิทซ.13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee