Top

เชียงใหม่ โอซาก้า ชิราคาวาโกะ เกียวโต

ชื่อทัวร์ : เชียงใหม่ โอซาก้า ชิราคาวาโกะ เกียวโต
สายการบิน : Vietjet Air
ระยะเวลา : 5วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
วันที่เดินทาง

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567
13 – 17 มกราคม 2567
18 – 22 มกราคม 2567
20 – 24 มกราคม 2567
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567
16 – 20 มีนาคม 2567
21 – 25 มีนาคม 2567
23 – 27 มีนาคม 2567

รายละเอียดทัวร์

JAPAN ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า  ทาคายาม่า เกียวโต โกเบ

CHIANGMAI OSAKA KYOTO

โอซาก้า ชิราคาวาโกะ เกียวโต

 7 วัน 4 คืน

โดยสายการบิน VIETJET

 

วันแรก                     ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

20.00 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท(VZ) โดยมี

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.00 น.ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้าโดยสายการบินเวียดเจ็ทเที่ยวบิน VZ 822

(ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง                  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น •ปราสาทโอซาก้า•ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ•เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ          (-/กลางวัน/-)

06.20 น.              เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง)

นำท่าน                     ชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้าถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยมิ ฮิเดโยชิ  ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ยาวนานมากว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  แต่หลังจากนั้นปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึ้นในยุคนั้นก็ถูกเผาทำลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ  กำแพงหินและยากุระ (หอสังเกตการณ์) และได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในสมัยเอโดะ  ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างใหม่หลังจากนั้น  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาท)

จากนั้น                ชมศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของเมืองโอซาก้าสร้างขึ้นในปีค.ศ. 211 ถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากของญี่ปุ่นสำหรับตัวอาคารหลักของศาลเจ้าที่ในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1810 ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าคามิที่คุ้มครองนักเดินทางและชาวเรือซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมานมัสการในช่วงวันขึ้นปีใหม่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ไฮไลท์ที่ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะยังมีสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีชื่อว่าโซริฮาชิโดยวิวของสะพานที่สะท้อนกับผิวน้ำนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็น1 ใน100 วิวที่สวยที่สุดของภูมิภาคคันไซ

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น                เดินทางสู่เทศกาลแสง สี เสียง นาบานาโนะ ซาโตะ(รวมค่าเข้าชม)  เป็นหนึ่งในเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น  ซึ่งมีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวง  ภายในสวนแห่งนี้มีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม และมีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟมาตกแต่งให้เหมือนท้องทะเลอีกด้วย  อิสระให้ท่านเที่ยวชมตามอัธยาศัย  บริเวณโดยรอบยังประกอบไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ นานาชนิด ให้ท่านเลือกทานได้อย่างอิสระตามอัธยาศัยอีกด้วย

 

ค่ำ                           อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นำท่าน                    เข้าที่พัก HOTEL RISOL GIFU หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันที่สาม       ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นและชุดแต่งกาย)•หมู่บ้านชิราคาวาโกะ• เมืองทาคายาม่า• สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ                    (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า                          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่                  ลานสกีณ ที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายอย่างครบครัน มีจุดเล่นสกีหลากหลายจุด ยังมีสไลเดอร์ รถลาก ที่ให้ท่านได้เลือกเล่นตามความชอบ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าบริการของฝาก ของที่ระลึก หรือร้านอาหาร เครื่องดื่ม ให้ท่านได้เลือกตามอัธยาศัย หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีสโนว์เสลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000 –15,000 เยนต่อท่าน

หมายเหตุ : หากลานสกีปิดหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถเดินทางเข้าลานสกีได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำชม                  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 – 300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ - ใต้ ตามที่ราบแคบๆ ที่ขนานไปกับแม่น้ำโชกาวะ สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ หมู่บ้านโอกิมาจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาดใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะ นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลกอีกด้วย  ไฮไลท์หมู่บ้านแห่งนี้คือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสึคุริ  ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณอายุมากกว่า 250 ปี โครงสร้างของบ้านก่อสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู วัสดุก่อสร้างล้วนมาจากธรรมชาติ และบางบ้านเปิดเป็นร้านค้า ร้านขนมไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

จากนั้น                เดินทางสู่เมืองทาคายาม่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในเขตเทือกเขาฮิดะ ซึ่งยังหลงเหลือบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยเก่า  มีบ้านเรือนและร้านค้าตั้งแต่ในอดีตซึ่งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  เมื่อเดินทางเข้ามายังเมืองแห่งนี้ยังคงเห็นว่ามีการสวมชุดยูกาตะหรือนั่งรถลากชมเมืองเป็นกิจกรรมที่ยังคงอยู่มาอย่างยาวนาน

จากนั้นชม            สะพานนาคะบาชิตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะ ของจังหวัดกิฟุ  ซึ่งตัวสะพานนี้มีจุดเด่นจากการทาสีแดงที่ตัวสะพานทำให้มองเห็นได้ชัดเจน และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง  เนื่องจากช่วงเดือนเมษายน ดอกซากุระ จะบานสะพรั่งบริเวณริมแม่น้ำ ทำให้เป็นจุดชมวิวที่สนใจของเมืองแห่งนี้  และนอกจากช่วงดอกซากุระแล้ว ยังเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจสำรับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย 

จากนั้นชม            ถนนเมืองเก่าซันมาจิเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในตัวเมืองทาคายาม่า  เป็นศูนย์กลางขอบเขตเมืองรอบปราสาท  โดยชื่อ ซันมาจิ  เป็นชื่อเรียกรวมของถนน 3 เส้น ซึ่งนับรวมแหล่งบ้านเรือนของเหล่าพ่อค้าวาณิชย์อย่างคะมิโจ และชิโมะโจ และได้รับการขนานนามว่าเป็นย่านเมืองเก่า หรือ โอลด์ทาวน์ อีกด้วย เพราะย่านนี้ยังเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่อายุเก่าแก่นานกว่า 100 ปี และตลอดทางเดินบ้านเรือนจะเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านนม ร้านขยาของที่ระลึกที่เป็นของชื่อดังของท้องถิ่นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาเกญี่ปุ่น  คาเฟ่ขนมหวาน ร้านอาหารขึ้นชื่อ “ซูชิเนื้อฮิดะ” ที่ไม่ว่าใครเดินมาถึงต่างต้องมาเข้าแถวลิ้มลองกันอย่างครึกครื้น

เย็น                          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่าน                    เข้าที่พัก HOTEL RISOL GIFU  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่  เกียวโต •วัดคินคะคุจิ• กิจกรรมถุงหอม • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

(เช้า/กลางวัน/-)

 เช้า                          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต ซึ่งเป็นจังหวัดในภูมิภาคคันไซ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮนชูขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

นำท่านสู่               วัดคินคะคุจิ  หรือ ทีเรียกกันว่าวัดทอง จุดเด่นของวัดนี้คือตัวอาคารหลักมีสีทองเหลืองอร่าม ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้ำ เวลามองภาพสะท้อนจากน้ำจะเห็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก  กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต  และจากการที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและงดงามทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1994  เดิมทีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พำนักของท่านโชกุน อาชิกาก้า  โยชิมิสุ และไว้รับรองแขกระดับสำคัญๆอีกด้วย ภายหลังเสียชีวิต ก็มีการยกที่พักแห่งนี้กลายมาเป็นวัดในนิกายเซน  และกลายมาเป็นวัดคินคะคุจิในปัจจุบัน(รวมค่าเข้าชม)

จากนั้น                            นำท่านร่วมกิจกรรมทำถุงหอม เป็นกิจกรรมง่ายๆที่ออกแบบด้วยตนเอง  ใครๆก็สามารถทำได้ เมื่อร่วมกิจกรรแล้วสามารถนำถุงหอมที่ออกแบบด้วยตนเองเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่คุณรักได้อีกด้วยจากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี  โดยภายในร้านประกอบไปด้วยสินค้าเพื่อสุขภาพ  วิตามิน ยาบำรุง อุปกรณ์ครัวเรือนที่ผลิตมาจากส่วนประกอบอนุรักษ์ธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังมีสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set และอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่              ชินไซบาชิเป็นย่านช้อปปิ้งแห่งโอซาก้า ตั้งอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของย่านโอซาก้า ย่านชินไซบาชินี้มีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆที่อยู่หัวและท้ายซอยก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตร ย่านนี้ประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเครื่องสำอาง ร้าน 100 เยน ร้านยา ร้านปลอดภาษี ร้านแบรนด์เนม ไฮเอนและห้างดังต่างๆมากมาย จุดเริ่มต้นของย่านนี้จะอยู่ที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลางโดทงโบริ ตรงข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิตป้ายกูลิโกะนั่นเอง

เย็น                         อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นำท่าน                    เข้าที่พัก N-GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น•ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

(เช้า/-/-)

เช้า                       บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX

08.30น.            ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินเวียดเจ็ท(VZ) เที่ยวบินที่ VZ823

                            (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.30น.            เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สอบถามข้อมูลทัวร์เพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527

Line Id : tourjaidee