Top

FUKUOKA WINTER หนาวนี้ พี่จัดเต็ม

ชื่อทัวร์ : FUKUOKA WINTER หนาวนี้ พี่จัดเต็ม
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

รายละเอียดทัวร์

JAPAN TOUR  ทัวร์ญี่ปุ่น  Japan

 FUKUOKA SNOW LOVER

 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK)

FD736

DMK(ดอนเมือง) FUK(ฟุกุโอกะ)

01.35 - 08.55

FD737

FUK(ฟุกุโอกะ) – DMK(ดอนมือง)

09.50 - 13.15

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. **

**เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสายการบิน**

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (–/–/–)

22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

 

DAY 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองดาไซฟุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน

(–/L/D)

01.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD736

08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วนำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ (TENMANGU SHRINE) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทำจากถั่วแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วนำไปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทำจากกระดาษปั้นเป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตานำโชค 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ ชาบู

นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน อีกทั้งยังมีร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก HANDMADE น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) 

แวะถ่ายรูป ทะเลสาบคินริน (KINRIN LAKE) เป็นทะเลสาบเล็กๆในเมืองยูฟุอิน ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 25 นาที น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน้ำพุร้อนทำให้น้ำในสระอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในตอนเช้าบริเวณผิวน้ำจะมีไอน้ำลอยขึ้นมา เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU

พักที่ KANNAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 3 บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิจิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ – สวนสตอเบอร์รี่ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – ย่านยะไต ฮากาตะ (B/–/–)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับ บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณี 

นำท่านเดินทางสู่ ชิโนอิเกะ จิโกกุ บ่อนี้มีสีแดงคล้ายกับสีของเลือด เชื่อกันว่าบ่อนี้อุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดินเหนียวสีแดงที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อีกด้วย ภายในยังมีร้านขาบของที่ระลึก ผงแร่ออนเซ็นที่สามารถนำกลับไปแช่ที่บ้านได้อีกด้วย 

นำสมาชิกเดินทางสู่ สวนสตอเบอร์รี่ ชิมสตอร์เบอร์รี่พันธุ์ขึ้นชื่อ ของคิวชู อาทิ สตรอว์เบอร์รีอะมะโอ (AMAOU) ที่มีแหล่งปลูกอยู่ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ท่านสามารถทานสตอเบอร์รี่สดๆ ได้ไม่อั้น กรณีสตอเบอรี่หมดฤดูกาลจะพาท่านไปสวนดอกไม้ UMINONAKAMICHI 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (TOSU PREMIUM OUTLET) เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH, ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย

เที่ยง อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ

จากนั้นนำทุกท่านสู่ ย่านยะไต ฮากาตะ (YATAI HAKATA) โซนขายอาหารข้างทางที่มีของกินอร่อยๆ จากร้านค้าเล็กๆ ที่เรียงรายตลอดทั้งย่าน ให้อารมณ์ประมาณสตรีทฟู้ดบ้านเรา ซึ่งคำว่า ยะไต (YATAI) เป็นภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า แผงลอย หรือซุ้มขายอาหารขนาดเล็ก เน้นขายอาหารกินง่าย เป็นเมนูที่คนท้องที่ชอบกินกัน ซึ่งย่านยะไต ฮากาตะ ก็มีให้เลือกแบบจัดเต็ม ทั้งฮากาตะราเมง (HAKATA RAMEN), หม้อไฟ (ODEN), ไก่ย่าง (YAKITORI) ฯลฯ รวมถึงความเป็นกันเอง ของบรรดาพ่อครัว แม่ครัวในร้าน ทำให้สามารถไปนั่งกินได้อย่างสบายใจ ท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำยามค่ำคืน ซึ่งเหมาะแก่การมาหาอะไรกิน หลังจากไปเที่ยวมาทั้งวันที่สุด 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

พักที่ CROSS LIFE HAKATA YAMAGIBASHIหรือเทียบเท่า

DAY 4 ปราสาทโคคูระ – ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ตลาดปลานากาฮามะ – สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิ – หอคอยฟุกุโอกะ – ย่านเทนจิน (B/–/–)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านสู่ ปราสาทโคคูระ (KOKURA CASTLE) ตั้งอยู่ในตัวเมืองคิตะคิวชู ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างมาอย่างยาวนานจนกลายมาเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรม ตัวปราสาทนั้นได้ถูกบูรณะก่อสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณ 400 กว่าปีก่อนช่วงปีค..1600 โดยไดเมียวโมริ คัทสุโนบุ ผู้ครองแคว้นฟูกุโอกะและเบบปุในสมัยนั้น แม้ภายหลังตัวอาคารหลักจะถูกทำลายลงเมื่อปี ค..1865 แต่ก็ยังมีการบูรณะขั้นมาอีกครั้งในปี ปี ค.. 1954 และยังคงอยู่ยาวๆมาจนถึงปัจจุบัน ปราสาทโคคูระมีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ มีความสูง 5 ชั้น ซึ่งหลังจากมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูลและประวัติศาสตร์ของบริเวณแถวๆนี้ สิ่งที่จัดแสดงก็จะมีทั้งวัตถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร โมเดลจำลองของบ้านเมืองสัมยโบราณ ตัวอย่างห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ ภายในจะแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เป็นสวนแบบญี่ปุ่น ส่วนที่เป็นอาคารไม้ตั้งอยู่ริมบึง และส่วนสุดท้ายที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมให้ได้เข้าไปชมเพลินๆกันอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน)

 

นำท่านชม ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ (MIYAJIDAKE SHRINE) เป็นศาลเจ้าของผู้นับถือศาสนาชินโต ณ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าทั้งหมด 8 แห่ง บริเวณศาลหลักจะมีเชือกชิเมะนะวะอันขนาดใหญ่ประดับไว้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ และนอกจากนี้ทางเดินหินขึ้นมายังศาล เมื่อหันกลับไปจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกซึ่งจะเป็นทางยาวทอดลงไปหาน้ำทะเล เป็นไฮไลท์เด่นที่ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์อันสวยงาม

 

นำทุกท่านสู่ ตลาดปลานากาฮามะ เป็นตลาดขายส่งปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฟุกุโอกะและคับคั่งไปด้วยชาวประมงที่ขายปลา ถือเป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งอาหารทะเลสดๆแห่งเมืองฮากาตะ มีการค้าขายอาหารทะเลมากมาย ยังมีร้านอาหารอีกหลายๆร้าน ให้ท่านได้เลือกชิมอาหารทะเลสดๆ อีกด้วย

เที่ยง อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว

จากนั้นนำทุกท่านสู่ สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิ (MOMOCHI SEASIDE PARK) ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟูกุโอกะ นับเป็นสวนสาธารณะมีการตกแต่งดีไซน์สไตล์โมเดิร์น มีต้นไม้เรียงไปตามทางเดิน และอาคารรูปทรงแปลก ทันสมัยสวยงาม และจะมีส่วนที่เป็นเกาะลอยยื่นออกไปในทะเลเรียกว่า มาริซอน(MARIZON) ซึ่งในมาริซอนนี้จะมีการตกแต่งและออกแบบเน้นไปที่เป็นสไตล์อิตาลีทั้งหมด ภายในนั้นนอกจากจะมีพื้นที่ให้นั่งเล่นรับลมแบบชิลล์แล้วนั้น ยังมีร้านค้าร้านอาหารเล็กๆ รวมไปถึงสถานที่จัดงานแต่งงานด้วย

 

นำท่านชม หอคอยฟุกุโอกะ (FUKUOKA TOWER) หอคอยที่เป็นแลนด์มาร์กหลักประจำอ่าวฮากาตะ (HAKATA BAY) มี ความสูงถึง 234 เมตร โครงสร้างอาคารเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเรขาคณิต ซึ่งด้านนอกจะปูด้วยกระจกสีฟ้าแบบครึ่งแผ่น ทั่วหอคอย ที่จะส่งแสงสะท้อนสีฟ้า กลืนไปกับทิวทัศน์โดยรอบอย่างสวยงาม ก่อนจะเข้าไปในจุดชมวิวของหอคอย ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญ (ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน)

 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน (TENJIN) สำหรับสายช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียว เนื่องจากย่านนี้มีให้เลือกเดินช๊อปชิมชิลกันแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย

ค่ำ อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

พักที่ CROSS LIFE HAKATA YAMAGIBASHIหรือเทียบเท่า

 

DAY 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/–/–)

เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

09.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD737

13.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

 

 

ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ตั๋วไปโตเกียว ตั๋วไปนาริตะ ซากุระโตเกียว ซากุระญี่ปุ่น ซากุระ ที่เที่ยวญี่ปุ่น โปรไฟไหม้ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่น ตั๋วไปญี่ปุ่น ทัวร์หลุดจอง ไปโตเกียว ตั๋วไปโตเกียว  จองทัวร์ญี่ปุ่น จองทัวร์โตเกียว หิมะตกโตเกียว เล่นสกี ฟูจิเท็น จองทัวร์ราคาถูก ทัวร์ไฟไหม้ ตั๋วโปรญี่ปุ่น ตั๋วโปรโตเกียว ตั๋วโปรปีใหม่ ที่เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น japan tokyo นาโกย่า เทียวนาโกย่า ไปนาโกย่า nagoya  ฮอกไกโด ซัปโปโร hokkaido sapporo

สอบถามข้อมูลทัวร์เพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee