Top

ทัวร์ น่าน ดอยเสมอดาว

ชื่อทัวร์ : ทัวร์ น่าน ดอยเสมอดาว
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,299 บาท
วันที่เดินทาง

02-05 มกราคม 2563 (เทศกาลปีใหม่) 
09-12,16-19,23-26 มกราคม ,30 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2563 
06-09,07-10(วันวิสาขบูชา),13-16,20-23กุมภาพันธ์, 27 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม63
05-08,12-15,19-22,26-29 มีนาคม 2563
03-06(วันจักรี),23-26 เมษายน 2563 
11-14,12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต์) 


กรุ๊ปส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน 8-10 ท่านต่อรถตู้
ราคาท่านละ 7,299.-
เทศกาลราคา 8,499.-

 

รายละเอียดทัวร์

เที่ยวเหนือ ทัวร์ภาคเหนือ เที่ยวภาคเหนือ  น่าน

หลงฮัก...รักษ์น่าน

น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4วัน 2คืน

ชมวิวดอยเสมอดดาว- วัดหนองบัว-จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือ

พระธาตุแช่แห้ง-วัดช้างค้ำ-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์ ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่าน-พระธาตุช่อแฮ

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
พัก โรงแรม อ.ปัว 1 คืน และ จังหวัดน่าน 1 คืน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ-น่าน

19.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน

วิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถ

วันที่สองของการเดินทาง

ชมวิวดอยเสมอดาว-วัดหนองบัว- จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา -บ่อเกลือ

05.30 น.

รุ่งอรุณที่ อ.นาน้อย จ.น่าน นำท่านล้างหน้าล้างตา ณ จุดพักรถปั๊มน้ำมัน  จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ขึ้นสู่ ดอยเสมอดาว ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงาม อากาศที่หนาวเย็น และชมจุดชมวิว ผาหัวสิงห์ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า

07.30 น.

บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านอาหาร อ.นาน้อย

08.30 น.

เดินทางสู่ อ.ท่าวังผา ตามเส้นทางลอยฟ้าที่อยู่บนสันเขาที่สวยงาม เชิญท่านพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์สอง

ข้างทางที่สวยงาม

11.30 น.

นำท่านเข้าชม วัดหนองบัว วัดไทลื้อที่เก่าแก่ ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ.2405 (ตรงกับในมัย รัชกาลที่ 4)

ให้ท่านกราบพระประธานเพื่อขอพร และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่และสวยงาม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร

13.00 น.

เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ  ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ เหนือเทือกดอยขุนเขาที่ลับซับซ้อนทางฟากฝั่ง

ทิศตะวันออกของภาคเหนือ เป็นที่รู้จักกันในชื่อเทือกเขาหลวงพระบาง

14.00 น.

ท่านแวะถ่ายรูปที่ จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นหนึ่งใน

พื้นที่อนุรักษ์ที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาหลวงพระบาง มีเนื้อที่ประมาณ 1,065,000 ไร่ (1,074 ตร.กม.)

ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว

อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน "ดอยภูคาหลังคาเมืองน่าน"

พื้นที่แห่งนี้ได้รับสมญานามว่า "ขุนเขาใต้ทะเล" เพราะสามารถพบพืชดึกดำบรรพ์ และสุสานหอย 218

ล้านปี อยู่บนภูเขา และนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ

15.00 น.

เดินทางถึง อ.บ่อเกลือ  นำท่านชมแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขาแห่งเดียวในประเทศ ชมการผลิต

เกลือแบบชาวบ้าน ที่มีมาแต่โบราณ ถือว่าเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ของทางภาคเหนือ

17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร

ที่พัก

โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว

วันที่สามของการเดินทาง

น่าน-หอศิลป์ริมน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์-ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่าน-วัดช้างค้ำ

07.00 น.

รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามสันเขา ทิวทัศน์ที่งดงามยามเช้า

10.00 น.

นำท่านเข้าชม หอศิลป์ริมน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัยปราบริปู อาคารหอศิลป์ ซึ่ง

เป็นอาคาร 2 ชั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์

และรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับกันโดยจัดนิทรรศการประจำปีในรูปแบบกึ่งถาวรขณะนี้มี

ผลงานงานจิตรกรรมและประติมากรรมของผู้ก่อตั้ง ประมาณ 200 ชิ้น

11.00 น.

เดินทางถึงตัวเมืองน่าน นำท่านกราบนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดพระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้า

พระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร

13.30 น.

นำท่านเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญของ จ.น่าน ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของ

เจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว

น่าน และชมโบราณวัตถุต่างๆได้ภายในพิพิธภัณฑ์

14.30 น.

นำท่านเที่ยวชมวัดต่างๆที่สำคัญ อาทิ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียว

ในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้อ

อันวิจิตรพิสดาร ชมภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” เที่ยวชม วัดช้างค้ำ  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้

ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลัก

ที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด

16.00 น.

เที่ยวชม วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตร

บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่า

เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้อย่างครบถ้วน

16.45 น.

จากนั้นนำท่านสู่ วัดศรีพันต้น วัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นสีทองเหลืองอร่ามสะดุดตา ลวดลายป็นปั้น

ที่สวยงาม รูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียร หน้าวิหาร

17.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเทวราช  จ.น่าน ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระ

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร

19.30 น.

หลังอาหาร นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินน่าน (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) เพลิดเพลินกับการจับจ่าย

สินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินพื้นเมือง ในบรรยากาศยามค่ำคืน ได้ตามอิสระ

ที่พัก

โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่สี่ของการเดินทาง

น่าน-แพร่- พระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่

10.00 น.

ถึง จ.แพร่ นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิด

ปีขาล(เสือ) ตามความเชื่อของล้านนา ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร

12.30 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ใส้อั่ว แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม

และของฝากทางเหนือ อ.เด่นชัย และออกเดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค์ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอิสระบนรถ

17.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์

22.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ