Top

ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง

ชื่อทัวร์ : ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง
สายการบิน : Nok Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,990 บาท
วันที่เดินทาง

13 – 16 กันยายน 2567
20 – 23 กันยายน 2567
11 – 14 ตุลาคม 2567
18 – 21 ตุลาคม 2567

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์กุ้ยหลิน ไปกุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน กุ้ยหลินราคาถูก

กุ้ยหลิน โปรแกรมไปกุ้ยหลิน 

กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง4 วัน 3 คืน

 เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ ชมเขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์

  

Day1     สนามบินดอนเมือง – สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

07.30       พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน NOK AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน      

10.30       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหนานหนิงอู๋ซู ประเทศจีน โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD3136

13.50       เดินทางถึง สนามบินหนานหนิงอู๋ซู ประเทศจีน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

      นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน กุ้ยหลินถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดั่ง “เมืองสวรรค์บนพิภพ” หรือ “ซื่อไหว้เถาหยวน” มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย

      นำท่านชมวิวกลางคืน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เป็นเจดีย์คู่อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซานหู โดยเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นจุดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามอีกที่ของกุ้ยหลิน

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ... เมนูปลาอบเบียร์

ที่พัก GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

Day2     เขางวงช้าง – สวนเจ็ดดาว – เขาอูฐ – ชมวัดซีเซี่ย – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

      นำทุกท่านไปยัง เขางวงช้าง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำลี่เจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้นมาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงมาเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำลี่เจียงที่อยู่เบื้องล่าง นำท่านนั่งรถกอล์ฟเพื่อไปยังจุดชมวิวเขางวงช้าง นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับเขางวงช้าง และเที่ยวชมวิวแม่น้ำลี่เจียง ร้านบัวหิมะ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางชม สวนเจ็ดดาว “ชีซิงกงหยวน” เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ทั้งหมด 137 เฮกตาร์ เมื่อยืนอยู่ที่สะพานเจียฟ่างภายนอกสวน จะมองเห็นภูเขา 7 ลูกเรียงรายกัน จึงได้ชื่อว่า “สวนเจ็ดดาว”

นำท่านชม เขาอูฐ ที่มองแล้วมีลักษณะเหมือนอูฐหมอบตัวอยู่กลางป่า ในปี ค.ศ. ประธานาธิบดีบิลคลินตัน ได้มายืนอยู่หน้าเขาอูฐกล่าวคำปราศรัย เขาอูฐจึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

จากนั้นนำท่าน ชมวัดซีเซี่ย ไปชมกำแพงประวัติศาสตร์ แล้วชมวัดเก่าสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันบูรณะใหม่ทั้งหมด (รวมค่ารถแบตเตอรี่แล้ว) ร้านผ้าไหม

 

นำทุกท่าน ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเลย์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการร่ายรำและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสิบปี ประทับใจกับการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสัตว์ต่างๆ เช่น ผีเสื้อ นกยูง และเรื่องราวต่างๆ หมายเหตุ: กรณีโชว์ไม่สามารถแสดงได้ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ... เมนูเผือกหิมะ

ที่พัก GUILIN COLORFUL THEME HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day3     ภูเขาวงพระจันทร์ – เมืองหยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียงรอบสั้น – ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

      นำท่านเดินทางชม ภูเขาวงพระจันทร์ ช่องเขาขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงใหญ่ในเมืองหยางซั่ว ตามตำนานเล่าว่ามีแม่ทัพผู้เกรียงไกรยิงธนูทะลุผ่านภูเขาได้ถึงสามลูก จนเกิดเป็นรูทรงกลมขนาดใหญ่ รูปทรงแปลกตา แต่ก็มีความงดงามในเวลาเดียวกัน ถ้าใครอยากเข้าไปชมแบบใกล้ๆ สามารถเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้ ร้านหยก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว หากกุ้ยหลินคือเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็คือเมืองที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน คือคำเปรียบเปรยที่มักถูกใช้บรรยายความงดงามของ “หยางซั่ว” เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำหลีเจียงที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินสลับซับซ้อน มีแม่น้ำสายยาวพาดผ่าน และหากมองจากมุมสูงบอกเลยว่าเมืองแห่งนี้สวยดั่งสวรรค์บนดิน

 

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียงรอบสั้น ชมความงาม 2 ฝั่งของแม่น้ำลี่เจียงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างกัน ตามจินตนาการต่างๆของผู้ผ่านชม ให้ท่านได้พิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก

      จากนั้นให้อิสระท่านเที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว ถนนแห่งนี้นอกจากของซื้อของขายที่มีมากมายละลานตาแล้ว ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือของอร่อยหลากหลายที่มีให้เลือกเดินชิม ทั้งไก่ย่าง ไส้กรอกย่าง ขนมหวาน ไปจนถึงเครื่องดื่มนานาชนิด รวมถึงผับ บาร์ 2 ข้างทาง ที่ยิ่งทำให้ถนนฝรั่งแห่งนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษในยามค่ำคืน

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ... เมนูสุกี้

ที่พัก YANG SHUO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

OPTION SHOW IMPRESSION LIJING 1 ใน 6 โชว์อลังการของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว จัดแสดงอยู่ริมแม่น้ำลี่เจียง ซึ่งเป็นที่ที่จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยที่สุด พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน โดยความพิเศษของโชว์ที่นี่คือฉากการแสดงเมืองหยางซั่ว ที่จะมีสีสันและความสวยงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู สะท้อนให้เห็นถึงวีถีชีวิตความเป็นอยู่ และธรรมชาติอันงดงามของเมืองหยางซั่ว ค่าบัตรเข้าชมโชว์ ราคาท่านละประมาณ 380 หยวน

 

 

Day4     นั่งรถไฟความเร็วสูงหยางซั่ว-หนานหนิง – สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – สนามบินดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงหยางซั่ว-หนานหนิง หมายเหตุ: การจองตั่วรถไฟไม่สามารถจองล่วงหน้าได้เนื่องจากต้องใช้ชื่อและนามสกุลของผู้เดินทาง ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา เส้นทาง เพื่อให้เหมาะสม ณ  วันเดินทางจริง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินหนานหนิงอู๋ซู เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

15.20       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD3137

16.40       เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ