Top

จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่ลงร้าน

ชื่อทัวร์ : จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่ลงร้าน
สายการบิน : Vietjet Air
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
รายละเอียดทัวร์

จางเจียเจี้ย 6 วัน 5คืน 

จีน ที่เที่ยวจางเจียเจี้ย  จางเจียเจี้ย (จีนฟรีวีซ่า)
จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ
(ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว) 6 วัน 5 คืน
 นั่งกระเช้าชมชมวิวสุดอลังการ "เขาเทียนเหมินซาน ชมความงามประตูสวรรค์ 

 

 

วันแรก                สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • เมืองจางเจียเจี้ย • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (-/-/เย็น)                                                                                       

13.00 น.         คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

16.00 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3694 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.20 น.         เดินทางถึง สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

                        นำทุกท่านเดินทางสู่ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย โดยการสร้างตึกในครั้งนี้เป็นการรวมเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยกับวัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือนของชาวพื้นเมืองถูเจียมารวมกัน โดยอาคารสูงที่สร้างจำลอง เขาเทียนเหมินซานหรือประตูสวรรค์ และบ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย ภายในบริเวณตึก 72 ชั้น ยังรวบรวม รีสอร์ท ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ร้านขายของที่ระลึกที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ และตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

เย็น                    บริการอาหารเย็นแบบ BOXSET

จากนั้น                พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สอง               เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

(เช้า/กลางวัน/เย็น)

                                                                                               

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) สถานที่อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโบราณริมน้ำตกในมณฑลหูหนาน เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่คละเคล้ากับความสวยงามของธรรมชาติอย่างลงตัว ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าถู่เจีย บ้านเรือนในเมืองโบราณแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นอาคารไม้สไตล์จีนโบราณ และมีน้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน เดิมเคยเป็นแค่เมืองเล็กๆ ซึ่งภายหลังหมู่บ้านถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ HIBISCUS TOWN จึงกลายมาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ อาคารบ้านเรือนโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา และน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ 2 ชั้น นับเป็นภาพจำที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงเมื่อเอ่ยถึงเมืองโบราณแห่งนี้ “น้ำตกฟูหรง” นั้นสวยงามที่สุดในช่วงหน้าฝน ซึ่งบริเวณน้ำตกจะมีทางเดินสามารถเข้าไปด้านหลังม่านน้ำตกขนาดใหญ่ได้ บรรยากาศและผู้คนในเมืองนั้นดำเนินไปอย่างเรียบง่าย มีถนนสายหลักของหมู่บ้านอย่าง Wuli Slate Street ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านค้าเรียงรายตลอดระยะ 2.5 กิโลเมตร (หมายเหตุ: ปริมาณน้ำตก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1863) มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีแม่น้ำ“ถัวเจียง” ไหลพาดผ่านเป็นเส้นเลือดหลัก และมีสะพาน “หงเฉียว” เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมบรรยากาศร้านค้าพื้นเมือง มีผู้สูงอายุที่นั่งเย็บปักถักร้อยงานฝีมือทั้งของจริงของปลอม อยู่ตามแผงลอยริมทางริมน้ำ เปลี่ยนชมบรรยากาศนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนและร้านค้าตลอดสองฝั่งแม่น้ำ สัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงในบรรยากาศช่วงยามค่ำ ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้ประดับด้วยแสงไฟ และตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านปิ้งย่าง ร้านขายเหล้าเหมาไถ ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกซื้อเป็นของฝาก 

เย็น                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                            พักที่ ZUI XIANG XI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม              เมืองจางเจียเจี้ย • เขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์

(เช้า/กลางวัน/เย็น)

                                                                                               

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติหุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อซาน ความโดดเด่นของที่นี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! สุกี้เห็ด

จากนั้น                นำท่านขึ้นสู่ยอด เขาเทียนเหมินซาน เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (โดยรถโค้ชของอุทยาน) และต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า (รวมค่ารถอุทยาน ค่ากระเช้า 1 ขา และค่าบันไดเลื่อน 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น/ลง)

ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจไปกับ “ถนน 99 โค้ง” เส้นทางขึ้นเขาเลาะหน้าผาที่มีโค้งมากถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า และชมทัศนียภาพของ “หน้าผาลอยฟ้า” ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับท้าทายความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร เมื่อก้มลงมองไปยังเบื้องล่างสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (หมายเหตุ: ทางเดินกระจก เปิด-ปิด ให้บริการจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

Ü OPTION: THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX

อลังการกลางแจ้งสุดโรแมนติกและอลังการ โดยผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว” ยอดผู้กำกับระดับโลกชาวจีน THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ชมเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี

è ค่าบัตรเข้าชมโชว์ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

เย็น                     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! เมนูซีฟู้ด

จากนั้น                            พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี่                 เมืองอู่หลิงหยวน • อุทยานจางเจียเจี้ย • ลำธารแส้ม้าทอง • สวนจอมพลเฮ่อหลง • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                              

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                เดินทางเข้าสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ เดินลัดเลาตามแนว ลำธารแส้ม้าทอง (ลำธารจินเปียนซี) เป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงามอย่างที่ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปชมบรรยากาศของ สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนสาธารณะภายในอุทยาน พบกับยอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดที่สูงสุด 326 เมตร นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” ระหว่างทางผ่านชมขุนเขาอันน้อยใหญ่ สองข้างทางเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ (รวมค่ากระเช้า 1 ขา และ ค่าลิฟท์ 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น-ลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นการ ขึ้น-ลง กระเช้าหรือลิฟท์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง 2 ขา)

เย็น                     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                            พักที่ ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ห้า                อุทยานเทียนจื่อซาน • ภาพเขียนสิบลี้ • ถ้ำมังกรเหลือง (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                      

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงามราวภาพวาด ภาพเขียนสิบลี้ ตั้งอยู่ตีนเขาเทียนจื่อซาน ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยยอดภูเขา และแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขารูปร่างแปลกตา โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน สวยงามราวกับภาพวาดโบราณของจีน (รวมรถราง)

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                ล่องเรือภายใน ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำ วังแก้วผลึก วังซือหงอคง ประตูแห่งความสุข และประตูอายุยืน ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย

Ü OPTION : สะพานกระจกข้ามหุบเขา (Zhangjiajie Glass Floor Bridge)

แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย  ดินแดนแห่งหุบเขาอวตารแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลกแห่งจางเจียเจี้ย ข้ามสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ทอดตัวพาดผ่านหุบเขาลึกที่มีความสูงถึง 300 เมตร เดินลัดเลาะบนทางเดินทางกระจกคริสตัลใสแจ๋ว SKY WALK” ชมวิวยอดเขาและหน้าผาที่สวยงามพร้อมดื่มดำวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ ซึ่งตัวสะพานนั้นสร้างจากกระจกนิรภัยถึง 99 แผ่น

è ค่าบัตรเข้า ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

เย็น                     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                            พักที่ ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่หก                ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • สนามบินสุวรรณภูมิ

  (เช้า/กลางวัน/-)

                                                                                               

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแร

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบบนช่องเขาที่เกิดจากเขื่อนเก็บน้ำด้านบนเขา ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูนั้นถูกรายล้อมไปด้วยยอดเขา มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม ระหว่างทางจะพบเรือแพและคนใส่ชุดพื้นเมืองคอยร้องเพลงต้อนรับ

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

จากนั้น                นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.20 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VZ3695 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

23.35 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม