Top

SINGAPORE

ชื่อทัวร์ : SINGAPORE
สายการบิน : Thai Lion Air
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางวันนี้ - พ.ค.2567

เลือกวันเดินทางในโปรแกรมตามลิ้งด้านล่างนี้

รายละเอียดทัวร์

Package Singapore ตั๋วไปสิงคโปร์ + โรงแรมสิงคโปร์

เดินทางวันนี้ - พฤษภาคม 2567

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

 แพคเกจสิงคโปร์ โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

จองตั๋วไปสิงคโปร์  SINGAPORE  

⭐️⭐️ ตั๋ว +โรงแรมสิงคโปร์ ⭐️⭐️

❤️❤️  รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และน้ำหนักกระเป๋า 20 KG แล้ว ❤️❤️

✈️ เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR

❤️ พักโรงแรม โรงแรม 3 ดาว 2 คืน (รวมอาหารเช้า) 

 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE /

 IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม 

04.30 น. สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

07.35 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL100(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ้ง 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

***อิสระท่องเที่ยวและเช็คอินตามอัธยาศัย*

 

วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย     (B)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย***

 

วันที่สาม  เช็คเอ้าท์ - อิสระตามอัธยาศัย        (B)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***

 

22.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL105(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

00.25 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจหมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หาก         มีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการปรับเพิ่มราคาค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ หลังการจองทัวร์)