Top

บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์

ชื่อทัวร์ : บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์
สายการบิน : Royal Brunei
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 21,991 บาท
วันที่เดินทาง

08 – 12 ก.พ. 63
22 – 26 ก.พ. 63
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 63
07 – 11 มี.ค. 63
21 – 25 มี.ค. 63

รายละเอียดทัวร์

บรูไน บาหลี เที่ยว 2 ประเทศ

เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์ 5 วัน 4 คืน โดย BI

วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บรูไน – บาหลี

10.30 น.          คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Royal Brunei (BI) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

เที่ยวบินขาไปและขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ทั้งนี้เป็นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบิน

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซั่น  ก่อนทำการออกตั๋วภายในทุกครั้ง  กรุณาเชคกับทางเจ้าหน้าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทาง

 

17.15 น./13.30  บินลัดฟ้าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ BI514 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

20.25 น./17.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) พักผ่อนภายในสนามบิน เพื่อรอต่อเครื่อง

21.15 น./21.10   ออกเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 25 นาที โดยประมาณ

23.35 น./23.30   เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักผ่อนตามอัธยาศัย Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง          ระบำบารองแดนซ์ – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (ตัมปะซิริง) – ตลาดปราบเซียน

เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชมโชว์การแสดงอันตื่นตาตื่นใจกับ “ระบำบารอง” (Barong Dance) การแสดงที่สะท้อนท่วงทำนอง แห่งจิตวิญญาณ ระบำบารองคือหนึ่งในมนตร์เสน่ห์ ที่ผู้คนไม่น้อยมักสนใจในวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนบนเกาะบาหลี เกาะเล็ก ๆ ที่เต็มเปรี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ นักท่องเที่ยวจาก ทุกมุมโลกต่างเดินทางมาที่บาหลีเพื่อจะได้เห็นท่วงท่าลีลาการร่ายรำแสนดุดันด้วยตาตัวเองสักครั้ง นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงาม และถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

 

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังมื้อกลางวันนำท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง นำท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตำนาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลัก อนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของ ราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้ราชวงศ์ หลังจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่าง ๆ ในทุก ๆ ปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ที่น้ำพุแห่งนี้เป็นจำนวนมาก อิสระช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปราบเซียน ของฝากบาหลี ราคาถูกและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าโสร่ง งานแกะสลักไม้ ของแต่งบ้าน แมกเน็ต และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำ                 äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าที่พัก Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม         วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต

เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึ้นเป็นชั้น ๆ สูงขึ้นไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกำแพง, ประตูวัดที่ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่าง ๆ ไว้อย่างงดงาม จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่าง ๆ เช่น การทำนาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน  นำท่าน ชมวัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มี ฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ ของอินโดนีเซีย

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลาน้ำขึ้นจะ ดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเลเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง

ค่ำ                 äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่            ร้านขายของที่ระลึก – สวนวิษณุ – จุดชมวิว Water Blow – อิสระเวลา ณ หาดจิมบารัน

เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านขายของฝากพื้นเมือง ที่ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแห่งนี้ อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผ้าบาติก, งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับ เครื่องเงิน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ จากนั้นนำท่านชม สวนพระวิษณุ (GWK Garuda Wisnu Kencana) ชมอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แบบครึ่งรูป ได้แก่ อนุสาวรีย์รูปสักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู พระผู้ปกป้องโลก และอ  นุสาวรีย์ครุฑ หรือเทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระวิษณุ  หรือเดินชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีตอนใต้ได้จากที่นี่ได้อีกด้วย

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง หาด Nusa Dua เป็นที่ตั้งของ Water Blow อันลือชื่อ ทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยรีสอร์ทระดับ 5 ดาว เรียงราย ซึ่งต่างก็มีการตกแต่งสวนโดยรอบเป็นอย่างดี ตัว Water Blow เป็นผลจากการเคลื่อนที่ของคลื่นที่มาโดยตรงจาก มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งมาปะทะโดยตรงกับชายฝั่งทางตะวันตก ซึ่งจากระยะทางผสานกับหน้าผาของชายหาดทำให้เกิดเป็นคลื่นสูง เมื่อปะทะกัน ในบางครั้งอาจมีความสูงถึง 30 เมตรเลยทีเดียว ซึ่งผลจากการปะทะจากคลื่น ท่านจะสังเกตได้จากบริเวณชายหาดจะไม่มีหาดทรายอยู่เลย อีกทั้งตลอดทั้งทางหน้าผาจะเป็นตะปุ่มตะป่ำ สาเหตุจากการกัดเซาะของคลื่นเป็นเวลานับหมื่นปี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าเมือง อิสระเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวชายหาด หาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) ที่สวยที่สุดในบาหลี ชายหาดสุดแสนโรแมนติก จิมบารัน ถือเป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ มีทิวทัศน์ที่งดงาม เหมาะแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน เล่นน้ำทะเล หรือเดินทางมาชมความงดงามของท้องทะเลบาหลียามพระอาทิตย์อัสดงก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน ดื่มด่ำกลิ่นไอทะเล หาดทราย สายลม แสงแดดยามเย็น และนี่คือหนึ่งในจุดหมายของเหล่านักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเข้ามาพักผ่อน

ค่ำ                 äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยพัก Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า           บาหลี บรูไน – มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia หมู่บ้านกลางน้ำ – ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman – บรูไน กรุงเทพฯ

04.00 น.           ออกเดินทางไปยังสนามบิน สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”

07.10 น.          บินลัดฟ้าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI758  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

09.35 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ ทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง, โดมทองคำจำนวน 29 อัน โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน

เที่ยง              äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้  อาทิเช่น คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ำนี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจำนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางไปสนามบินท่านจะ ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman เอกลักษณ์ทางสถาปัตถยกรรมของบรูไนที่มีความงามโดดเด่นทั้งภายในและภายนอก บนพื้นที่กว่า 19,400 ตารางเมตร พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1.4 ล้านดอลลาร์ ภายในพระราชวังถูกตกแต่งอย่างประณีตด้วยวัสดุชั้นเลิศและทองคำแท้ ประกอบไปด้วยห้องมากถึง 1,788 ห้อง และ 5 สระน้ำ นอกจากนี้ ยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุได้ถึง 5,000 คน เดินทางถึงสนามบิน

18.40 น./18.30   ออกเดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei (BI) เที่ยวบินที่ BI519

20.25 น. /20.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ