Top

แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHAGNE

ชื่อทัวร์ : แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHAGNE
สายการบิน : IndiGo
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
วันที่เดินทาง

06 – 11 กันยายน 67
12 – 17 กันยายน 67
27 ก.ย. – 02 ต.ค. 67
10 – 15 ตุลาคม 67
12 – 17 ตุลาคม 67
18 – 23 ตุลาคม 67
20 – 25 ตุลาคม 67
24 – 29 ตุลาคม 67
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 67

รายละเอียดทัวร์

แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม โซนามาร์ค  

ปังไม่ไหวสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย อากาศดี วิวเลิศ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด  ชมความงามสวนดอกไม้โมกุล โดยสายการบิน IndiGo

 
 

DAY 1          กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี - กรุงเดลี  (–/–/–)

14.00          คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน INDIGO โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

17.10          ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 1054  

20.00            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ             อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่           HOTEL CARDINAL OXMO EXPRESS, DELHI หรือเทียบเท่า

 

DAY 2          สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา – ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล                 (B/L/D)

เช้า                บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.40            ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานศรีนาคา เมืองแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 5201

09.10          เดินทางถึง ท่าอากาศยานศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ตัว เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบ ในสมัยที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดทำผังเมืองขึ้นมาใหม่ จึงทำให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่สวยงาม ปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม โดย รัฐแคชเมียร์ (KASHMIR) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ได้รับขนานนามว่า “ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศฝั่งยุโรป เนื่องจากมีทั้งแบบเทือกเขา พื้นที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และที่สำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่ทั้งยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซึ่งยิ่งทำให้ที่นี่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก หากใครได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน

ออกเดินทางโดยสู่ กุลมาร์ค (GULMARG) อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 58 กิโลเมตร กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ (KASHMIR) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถานกุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยายและมีป่าสนเป็นฉากหลัง  ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย

เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

อิสระชมหุบเขากุลมาร์ค โดยการขึ้นกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงทีสุดในโลก อยู่ที่ 3,979 สูงจากระดับน้ำทะเล (ค่าทัวร์รวมกอนโดล่าเฟส 1 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร หากท่านใดต้องการชมยอดภูเขาหิมะในเฟส 2 สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยชำระเพิ่มประมาณ 1,800 รูปี/ท่าน เพื่อขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์บัต (NANGA PARBAT) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและหากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจทำให้ไม่สามารถจองตั๋วกอนโดล่าได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านไปทำกิจกรรมอื่นแทน ตามความเหมาะสม หน้าร้อนอาจมีหิมะน้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมักนิยมมาเที่ยวกันช่วงฤดูหนาวเพื่อเล่นสกี ถ้าในช่วงฤดูร้อนที่กุลมาร์คก็จะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุมตลอดปี (มากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา

นำท่าน ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล (DAL LAKE) ระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล สำหรับการเที่ยวแคชเมียร์ หลายคนหลายท่านก็อยากไปชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบดาล ซึ่งในตอนเช้ามืดของทุกวัน ชาวแคชเมียร์ก็จะเอาสินค้ามาขายซึ่งกลายเป็นตลาดน้ำย่อมๆ สินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพืชผักที่ปลูกไว้ในทะเลสาบ บางทีก็มีเรือที่ขายดอกไม้มาขายด้วย แต่พ่อค้าจะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะทำงานอยู่กับ ทะเลสาบดาล (DAL LAKE) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ พื้นที่กว้างมากและยังมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ได้อีก รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคชเมียร์ 

ค่ำ             บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่             DELUXE HOUSEBOAT  โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า

HOUSE BOATS” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ  ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับ ฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขา

 

DAY 3          โซนามาร์ค – ทาจิวาสกราเซียร์ –  ศรีนาคา                                                                  (B/L/D)   

เช้า                บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (SONAMARG)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ที่สวยงามของกราเซียร์น้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง  จึงเป็นเส้นทางที่ให้เก็บภาพประทับใจได้ตลอดทาง  ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตา จัดเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์  ความสูงไล่ระดับขึ้นไปถึง 3,000 เมตร  จากระดับน้ำทะเล และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลังที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส (THAJIWAS) ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี

เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็น  ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็งชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค หรือเรียกว่า ทาจิวาส กราเซีย ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดเดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์  หรือ ขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน

(ค่าขี่ม้าไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ชำระเพิ่มประมาณ 2,000 รูปี/ท่าน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่ไม่สามารถขี่ม้าได้ มีบริการรถจิ๊บซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ชำระเพิ่มประมาณ 1,500 รูปี/ท่าน)  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา

ค่ำ             บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่             HOTEL LUXURY HERITAGE , SRINAGAR หรือเทียบเท่า

 

DAY 4          ทุ่งหญ้า SAFFRON – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย      (B/L/D)

เช้า                บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (PAHALGAM) เดินทางสู่ พาฮาแกม หรือ หมู่บ้านหุบเขาแกะ หมู่บ้านที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย…ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทำ ครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป  ไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง ระหว่างทางแวะชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูก หญ้า SAFFRON ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากันว่าเกสรของ หญ้าSAFFRON  มีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดีตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

 *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถแวะชมทุ่งหญ้า SAFFRON ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม สวนแอปเปิ้ล (The Apple Orchards) นำท่านเยี่ยมชมต้นแอปเปิ้ล และผลแอปเปิ้ลที่กำออกดอกออกผลมากมายหรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม

เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านอิสระ ชมเมืองพาฮาลแกม (PAHALGAM) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น…… .คำว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่งของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย หรือจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเพื่อไปชมความงามของทุ่งมินิสวิสเซอร์แลนด์ รายการนี้รถไม่สามารถขึ้นไปได้ เดินทางได้แต่ระยะทางไกลมาก หากต้องการไปต้องขี่ม้าไปกลับ ใช้เวลา อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง  (ค่าขี่ม้าไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ชำระเพิ่มประมาณ 2,000 รูปี/ท่าน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่ไม่สามารถขี่ม้าได้ มีบริการรถจิ๊บซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ชำระเพิ่มประมาณ 1,500 รูปี/ท่าน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา 

ค่ำ             บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่             HOTEL LUXURY HERITAGE , SRINAGAR หรือเทียบเท่า

 

DAY 5          สวนโมกุล – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี     (B/L/–)

เช้า                บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (MUGHAL GARDENS) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดี สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างขึ้นทอดยาวจากที่ต่ำขึ้นที่สูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล

เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (NISHAT BAGH) ที่สวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นใน และยิ่งไปกว่านั้นสวนทั้งสามที่นี้มีความงามที่พิเศษคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ท่านไหนที่ไปเยือนจะได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานศรีนาคา ประเทศอินเดีย

19.55            ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 6126

21.30            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ             อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่           HOTEL CARDINAL OXMO EXPRESS, DELHI หรือเทียบเท่า

 

DAY 6          สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

เช้า                บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย

10.20          ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 1053

16.10          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

 ❤️ติดต่อทัวร์ใจดี
???? 084-2261956, 087-0868527
✅กดแอดไลน์ ????????https://bit.ly/2v9VLIs
????ทักข้อความทางนี้ m.me/tour.tourjaidee