Top

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู ฉลามวาฬ

ชื่อทัวร์ : ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู ฉลามวาฬ
สายการบิน : Philippine Airlines
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ : 28 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
วันที่ : 12-15 ต.ค. 62
วันที่ : 19-22 ต.ค. 62
วันที่ : 02-05 พ.ย. 62
วันที่ : 16-19 พ.ย. 62
วันที่ : 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
วันที่ : 07-10 ธ.ค. 62

รายละเอียดทัวร์

ล่าฉลามวาฬ เกาะเซบู ทัวร์ฟิลิปปินส์

ไปฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
เกาะเซบู 

โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR)

ฟิลิปปินส์ Have Fun เซบู  4 วัน 2 คืน

เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์

 

บ้านโบราณ Yap-San Diego |อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู | อิสระ 1 วัน

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PR739 : 01.30 - 06.25)

22.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่2

เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ - หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต –  Blood Compact Shire - เกาะเซบู

01.30 น.

 

นำท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.15 ชั่วโมง

06.25 น.

เดินทางถึงสนามบินเซบู  เกาะเซบู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่น่าสนใจ นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ตั้งรกรากมาช้านาน และได้รับอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ นำท่านชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลำตัวเพียง 4 – 5 นิ้ว มีขนสีน้ำตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนำเดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ นำท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรีท้องถิ่น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจำนวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อเนินชอคโกแลตแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสำรวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผู้นำเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทำการหลั่งโลหิตลงในแก้วไวน์และทำการดื่มเพื่อเป็นสัตย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

  

        ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู

วันที่ 3

Free Day (อิสระเต็มวัน)

Option 1 : ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน

Option 2 : ว่ายน้ำชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

หลังจากนั้นให้ท่านเลือกอิสระโปรแกรมตามอัธยาศัย

Option 1 : ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณท่านละ 128 USD)

Option 2 : ว่ายน้ำชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณท่านละ 130 USD)

**หมายเหตุ : โปรดระบุ Option ที่ท่านต้องการ ณ วันที่ท่านทำการจองทัวร์ เนื่องจากทางบริษัทต้องทำการจองโปรแกรมล่วงหน้า**

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (อิสระ)

ที่พัก

โรงแรม  SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู

วันที่ 4

กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู – ช้อปปิ้งห้าง SM City Cebu – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PR738 : 21.10 - 23.59)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารภายในโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า พาท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม  นำท่านชม กางเขนโบราณ (Magallens Cross)  ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต

นำท่านชมโบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านชมบ้านโบราณ Yap-San Diego ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมและเครื่องตกแต่งภายในตามแบบฉบับชาวจีน พร้อมทั้งศึกษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบูในพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านพักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง บ้านโบราณยัป ซานดิเอโกนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดและหาชมได้เพียงที่เดียวใน Cebu บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยที่ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปนในช่วงทศวรรษที่ 1600 และต่อมาได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นอดีตของผู้ตั้งรกรากชาวจีนในเมืองนี้ ว่ากันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงจีนหลังแรกๆ ที่มีการสร้างนอกประเทศจีน ค้นพบการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและสเปนที่มีความแปลกแต่ก็ลงตัว และได้แทรกซึมเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์กว่าศตวรรษที่ผ่านมา

 จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู (Parian Monument) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูตั้งแต่ยุคของอาณานิคมที่สเปนปกครอง  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง SM City Cebu ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ้นชื่อเมืองเซบู

ค่ำ

อิสระอาหารเย็นให้เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

19.00 น.

นำท่านสู่สนามบินเซบู เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.25 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR738 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

    23.59 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ J