Top

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน

ชื่อทัวร์ : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,990 บาท
วันที่เดินทาง

ออกเดินทาง เมษา-ตุลาคม 2567

เช็ควันเดินทางและโปรแกรมข้างล่างนี้

รายละเอียดทัวร์

 ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ไปจางเจียเจี้ย

บินตรงจางเจียเจี้ย ชมประตูสวรรค์ 

Day1           สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง

11.30       พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน QINGDAO AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน   

14.35       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานเสีย เมืองอี้ชาง ประเทศจีน โดยสายการบิน QINGDAO AIRLINES เที่ยวบินที่ QW6192 บริการอาหารว่างบนเครื่อง

19.00       เดินทางถึง สนามบินซานเสีย เมืองอี้ชาง หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

      หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก YICHANG MEI JI BOYUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

Day2     ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางขึ้นเรือเพื่อ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เที่ยวชมความอลังการของ เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง โครงการอภิมหาโปรเจ็คของโลกที่สร้างขึ้นในแม่น้ำแยงซีเกียง ผ่านชมจุดไฮไลท์ ต่าง ๆ ริมแม่น้ำแยงซีเกียง อาทิ สะพานหยีหลิงต้าเฉียว สวนปินเจียง ศาลาเจิ้นเจียงเก๋อ ศาลเมี่ยวจู่ สะพานสามน้ำ เข้าสู่เขื่อนเก่อโจวป้า เพื่อให้ท่านเปิดประสบการณ์สุดพิเศษแบบลิฟท์น้ำ ด้วยการเพิ่มระดับน้ำเพื่อดันเรือขึ้นสู่ระดับสูง และลดระดับน้ำเพื่อให้เรือลงมายังจุดต่ำ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

      หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบ้านเกิดของกวีผู้รักชาติขึ้นชื่อในยุคจั้นกั๋วนาม บ้านเกิดชวีหยวน ซึ่งเป็นทั้งโบราณสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง และเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดใจกลางเมืองอี้ชาง ที่นี่เป็นแหล่งรวมร้านค้าชั้นนำทั้งแบรนด์เนมของจีน และแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมิสนค้าหลากหลายชนิดทั้งสินค้าแนวแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก อาหารสำเร็จรูป ขนมพื้นเมือง ร้านอาหารและบาร์เบียร์ ท่านสามารถสัมผัสความทันสมัยของย่านการค้าถายในเมืองควบคู่กับการเดินช้อปปิ้ง (ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงถนนคนเดินเพื่อให้เหมาะสมกับรายการ ณ วันเดินทางจริง)

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ZHENMIAN HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

Day3 เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

        นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (Fenghuang) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว เมืองโบราณเฟิ่งหวง หรือที่ถูกเรียกในอีกชื่อ เมืองหงส์ เป็นเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหิน จุดเด่นคือกำแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง นำท่าน ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง โดยภูมิประเทศเป็นภูเขา และมีทุ่งนาล้อมรอบ ซึ่งตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีแม่น้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีสะพานหงเฉียวเป็นทางเชื่อม มีถนนที่ปูด้วยหินขาว และมีกำแพงโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ หากท่านใดที่ได้มาเยือนจะเหมือนเป็นประตูเข้าสู่เมืองจีนโบราณในสมัยก่อน พร้อมกับทุกท่านจะได้สัมผัสความงดงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง นำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น ที่บรรยากาศภายในเมืองจะถูกประดับไปด้วยไฟและโคมไฟต่างๆภายในเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้งของพื้นเมือง อาหารพืนเมือง หรือขนมพื้นเมืองต่างๆมากมาย นำท่านชม สะพานสายรุ้ง (Rainbow bridge) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปีก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฝูหรงเจิ้น เที่ยวชม เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ ของมณฑลหูหนานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคู่กับเมืองโบราณฟ่งหวง เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง ฝูหรงเจิ้น ทำให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุดไฮไลท์ของเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากบ้านเรือนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑล หูหนาน ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สวยงามกลางเมืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก CHAXITAI HOLIDAY HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

 

Day4 เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

      หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีน เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ร้านบัวหิมะ และ ร้านหยก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด

      นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้า สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 7-8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง (รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยน และกรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย กระเช้าจะปิดให้บริการ หัวหน้าทัวร์จะนำท่านท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) ประวัติของโพรงถ้ำแห่งนี้เริ่มบันทึกไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียงที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ำขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ทำให้ภูเขาลูกนี้ถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

นำท่านท้าทายความสูงสุด ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) ซึ่งเป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน  

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก GUIYUANZHENPIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว / โชว์รักพันปี สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สนใจ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น (รายการทัวร์เสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน)

 

Day5 OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

OPTION: สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สนใจ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น (รายการทัวร์เสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน) ร้านชา และ ร้านผ้าไหม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

          หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองอี้ชาง (ใช้เวลาเดินทางราวๆ 4 ชั่วโมง)

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก YICHANG MEI JI BOYUE HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

Day6 สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินซานเสีย พื่อเดินทางกลับประเทศไทย

11.20       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน QINGDAO AIRLINES เที่ยวบินที่ QW6191 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

13.35       เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ