Top

ทัวร์จางเจียเจี้ย นั่งรถไฟความเร็วสูง

ชื่อทัวร์ : ทัวร์จางเจียเจี้ย นั่งรถไฟความเร็วสูง
สายการบิน : Vietjet Air
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
รายละเอียดทัวร์

ทัวร์จางเจียเจี้ย ที่เที่ยวจางเจียเจี้ย ไปจางเจียเจี้ย

บินตรงลงฉางซา“จางเจียเจี้ย”+เฟิ่งหวง 5วัน4 คืน

ชมเมืองหงส์ “เมืองโบราณเฟิ่งหวง” ล่องแม่น้ำถัวเจียง

::: ขึ้นประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจกริมผา :::

เดินทางโดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์

ZHANGJIAJIE FENGHUANG

 ZHANGJIAJIE 

 

วันแรก                สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา

(-/-/-)

14.30 น.           พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

17.05 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3604 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

22.05 น.         เดินทางถึง สนามบินฉางซาหวงฮวา หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้ว ไม่ได้มาฉางซาเมืองเอก...ก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”

จากนั้น                พักที่ Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่สอง               เมืองฉางซา • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เช้า/กลางวัน/เย็น)            

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                นำท่านไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูงฉางซา ออกเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G6059 เวลา 10.53 – 13.20 น. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

กลางวัน   ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยชื่อของเมืองนี้มาจากลักษณะของ เขาหนานหัว ที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองมีรูปร่างคล้ายหงส์ จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง “เฟิ่งหวง” ซึ่งแปลว่า “หงส์”

                        ชมบรรยากาศ เมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1863) มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีแม่น้ำถัวเจียงไหลพาดผ่านเป็นเส้นเลือดหลัก และมี “สะพานหงเฉียว” เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ตลอดเส้นทางจะได้ชมบรรยากาศร้านค้าพื้นเมือง มีผู้สูงอายุที่นั่งเย็บปักถักร้อยงานฝีมือทั้งของจริงของปลอมอยู่ตามแผงลอยริมทางริมน้ำ

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศให้ท่านได้ชมบ้านเรือน และร้านค้าตลอดสองฝั่งแม่น้ำของเมืองโบราณเฟิ่งหวง ในบรรยากาศช่วงยามค่ำที่เมืองโบราณแห่งนี้ถูกประดับด้วยแสงไฟ ตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านปิ้งย่าง ร้านขายเหล้าเหมาไถ ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกซื้อเป็นของฝาก 

เย็น                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สาม              เมืองโบราณเฟิ่งหวง • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์

(เช้า/กลางวัน/เย็น)                         

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) สถานที่อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโบราณริมน้ำตกในมณฑลหูหนาน เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่คละเคล้ากับความสวยงามของธรรมชาติอย่างลงตัว ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าถู่เจีย บ้านเรือนในเมืองโบราณแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นอาคารไม้สไตล์จีนโบราณ และมีน้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน เดิมเคยเป็นแค่เมืองเล็กๆ ซึ่งภายหลังหมู่บ้านถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ HIBISCUS TOWN จึงกลายมาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เดินเที่ยวชมบรรยากาศของ เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น สัมผัสเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือน และชมวิถีชีวิตของชาวเมืองในยามเช้า ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเตียวเจียโหลวของชาวเผ่าถู่เจีย ประกอบด้วยหลังคาไม้ กำแพงหิน งานแกะสลักสุดประณีต ชมความอลังการของ “น้ำตกฟูหรง”อย่างใกล้ชิด และนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง ชมความสวยงามของทัศนียภาพรอบๆ โดยแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศจีนแห่งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของ “อุทยานธรณีเซียงซีในมณฑลหูหนาน” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก GLOBAL GEOPARK ด้านอุทยานธรณีโลกที่ทรงคุณค่า

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ..สุกี้เห็ด

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน   ขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (โดยรถโค้ชของอุทยาน) และต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจไปกับ “ถนน 99 โค้ง” เส้นทางขึ้นเขาเลาะหน้าผาที่มีโค้งมากถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ชมทัศนียภาพของ “หน้าผาลอยฟ้า” ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับท้าทายความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร เมื่อก้มลงมองไปยังเบื้องล่างสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (รวมค่ารถอุทยาน ค่ากระเช้า 1 ขา และค่าบันไดเลื่อน 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น/ลง)

(หมายเหตุ: ทางเดินกระจก เปิด-ปิด ให้บริการจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

Ü เลือกซื้อ OPTION: โชว์เหม่ยลี่เซียงซี หรือ โชว์จิ้งจอกขาว

โชว์ที่แสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองของมณฑลหูหนาน เป็นการแสดงในโรงละครมีการร้องเพลงและร่ายรำเล่าเรื่องราวของชนพื้นเมือง พร้อมด้วย แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 200 ชีวิตร่วมแสดง   

è โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ราคาประมาณ 400 หยวน/ท่าน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

è โชว์จิ้งจอกขาว ราคาประมาณ 400 หยวน/ท่าน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

เย็น                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ..ปิ้งย่างเกาหลี

จากนั้น                พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

วันที่สี่                 เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เช้า/กลางวัน/เย็น)

                                                                                               

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                            นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติหุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อซาน ความโดดเด่นของที่นี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                            เที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดที่สูงสุด 326 เมตร นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” ระหว่างทางผ่านชมขุนเขาอันน้อยใหญ่ สองข้างทางเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ (รวมค่าลิฟท์ ขึ้น-ลง) 

OPTION: สะพานแก้วข้ามหุบเขา แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย

แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ นำท่านข้ามสะพานแก้ว สะพานที่ทอดตัวผ่านหุบเขาลึกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เดินลัดเลาะบนทางเดินทางกระจกคริสตัลใสแจ๋ว SKY WALK” ชมวิวยอดเขาและหน้าผาที่สวยงาม พร้อมดื่มดำวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ ซึ่งตัวสะพานนั้นสร้างจากกระจกนิรภัยถึง 99 แผ่น

è ค่าบัตร ราคาท่านละประมาณ 450 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

เย็น                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                            พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê

 

วันที่สาม              เมืองจางเจียเจี้ย • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • ฉางซา • ร้านขนม BUSY FOR YOU • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                               

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                            นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                            นำท่านสู่ร้านขนมแบนด์ดังของจีน BUSY FOR YOU อิสระให้ท่านเลือกจับจ่ายขนมขบเคี้ยว ของทานเล่นและของฝากให้กับครอบครัว จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก    

เย็น                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.30 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VZ3605 (ไม่บริการอาหารบนเครื่อง)

02.00+1 น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

  จางเจียเจี้ยฉางซาถนนคนเดินหวางซิงเทียนจื่อซานร้านใบชาสะพานใต้ฟ้า No.1สวนจอมพลเฮ่อหลงร้านนวดเท้าพิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์โชว์จิ้งจอกขาวเมืองโบราณฟ่งหวงล่องเรือแม่น้ำถัวเจียงบ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน